la
 วิธีสร้าง Account ใน Bitdefender central

สำหรับโปรแกรม Bitdefendre ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2016 เป็นต้นไปลูกค้าจำเป็นจะต้องมีการสร้าง Central Account เพื่อใช้สำหรับการผูกเข้ากับ License key (Activation code) ในการเข้าใช้งานโปรแกรม Bitdefender โดยขั้นตอนในการสร้าง Central Account มีดังต่อไปนี้

 • 1. ไปที่เว็บไซต์ https://central.bitdefender.com
 • 2. คลิกที่ คำว่า Create One เพื่อทำการสร้าง Bitdefender Central
 • 11Account 1
 • 3. กรอกรายละเอียดที่ขึ้นมาตามภาพโดย
  • - First Name = กรอกชื่อจริงเป็นภาษาอังกฤษ
  • - Last Name = กรอกนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ
  • - E-mail address = กรอกอีเมล์ แอดเดรส
  • - Password = ใส่รหัสผ่าน โดยเงื่อนไขขอรหสัผ่านที่สามารถตั้งได้คือ
   • o ความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร
   • o ในรหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขหรือ สัญลักษณ์อักขระเช่น ! , @, $อยู่ด้วย
   • o ต้องมีทั้งตัวอักษรใหญ่และเล็ก
 • 11Account 2
 • 4. ต่อจากนั้นกด Create Account เป็นการเสร็จสิ้นการสร้าง Central account